Beretta Mount for Burris Eliminator Scopes to Mount on Sako Rifles #E00536

Burris Optics


This mount was manufactured by Beretta for Burris Eliminator laser scopes to mount on Sako rifles.

  • Steel Construction
  • Two Piece Base
  • Designed to allow Sako rifles to mount Burris Eliminator range finding scopesRelated Items